Брокерски операции

Ние предоставяме достъп за търговия на нашите клиенти до пазари за акции, облигации, валути и фондове, така че борсовата търговия да достига до тях по бърз, лесен и прозрачен начин, удобен и функционален. Поддържайки кореспондентски отношения с лидери на световния капиталов пазар, ние може да отговорим и на най-взискателните си клиенти.  

Търговия на БФБ –  София

Българският капиталов пазар предоставя възможност за клиентите ни, които познават местните компании търгуващи се на борсата, както и общите специфики валидни за българската икономика.  Разнообразието на различните видове инструменти –акции, облигации, варанти и ETF’s позволява относително добра структура на инвестициите. Акциите на клиентите се съхраняват в  Централен Депозитар АД, който е институцията ангажирана за воденето на регистрите от безналични финансови инструменти.

Търговия на чуждестранни борси

Високата ликвидност, многообразието от компании и различните държави, до които нашите клиенти имат достъп са предпоставка за гъвкави инвестиционни решения и постигане на по-добри финансови резултати. Ние поддържаме отношения с брокери и депозитарни институции от цял свят, чрез които подсигуряваме професионално брокерско обслужване.

Търговия с облигации

Инструменти с фиксиран доход са в основата на постигане на доходност при инвестициите. Ние участваме активно на облигационните пазари, като подсигуряваме възможност за търговия с държавни, общински и корпоративни ценни книги, както на местния така и на международните пазари.

Валутна търговия и хеджиране

Валутният пазар е най-ликвидният пазар в света, като на неговата сцена се определят курсовете на размяна на конвертируемите валути. Търговията е 24 часа в денонощието и позволява на клиентите ни да управляват валутни експозиции със спекулативна или хеджираща цел в зависимост от техните потребности.  

Внимание!

В постоянната еволюция на методите за кибер престъпления, кражбата на самоличност е най-бързо разпространяващото се престъпление.

Кражбата на финансова идентичност е най-често срещаната форма на кражба на самоличност, като обикновено се цели достъп и изпразване на банкови или инвестиционни сметки, с налични в тях парични средства или финансови активи, а по-рядко е насочена към нефинансови активи, като недвижими имоти, оборудване и под. Разбира се, най-желаната цел е достъпът до онлайн разплащателни сметки, кредитни карти или инвестиционни сметки, които могат бързо да бъдат изпразнени.

Наскоро установихме, че компании, в чиито имена обикновено присъства името „Binex“ или негови производни, на различни уеб сайтове и платформи за форекс търговия използват името, адреса и данни за лиценза на ИП Файнекс ООД за откриване на фалшиви акаунти и сключване на договори с потенциални непрофесионални клиенти, както и за незаконно ползване на доставчици на платежни услуги (например: https://swissinvest.trade/legal/#/ или https://fxplace.trade/legal/#/ )

ИП Файнекс ООД няма нищо общо с тези компании. Те използват без какво и да е основание чуждо име и лиценз, за да заблудят потенциалните си клиенти, че имат съответните разрешения за извършване на дейност.

Моля, бъдете предпазливи! Актуалните данни за контакти, клиентските банковите сметки и уеб сайтове на ИП Файнекс ООД са публикувани на https://www.finex.bg , както и в електронния регистър на българския регулатор – Комисията за финансов надзор (КФН).

Предоставянето на инвестиционни услуги от нелицензирани лица крие съществени рискове за инвеститорите, от една страна, защото върху тях и тяхната дейност не се осъществява надзор от държавен орган или друга независима институция, а от друга страна – тъй като активите, които инвеститорите поверяват на такива лица, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа или от друга подобна схема за компенсиране на инвеститорите.

Информация за лицата, които имат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, може да получите от интернет страницата на Комисията за финансов надзор: www.fsc.bg .

Warning!

In the evolution of cybercriminals’ methods, Identity Theft is the fastest growing crime.

Financial identity theft is the most common form of identity theft and it most often involves accessing and emptying bank or investment accounts with cash, financial assets and rarely nonfinancial assets, as real estate, equipment, etc.  Of course the most common aim is the acquisition of online current accounts, credit cards or investment accounts which can be quickly fraudulently exhausted.

We have recently become aware that cybercriminals represented himself as companies with name „Binex…“ in various web sites and platforms for FX trading are using the identity, address and investment firm license of Finex LTD to open fake accounts with potential retail clients as well as for unlawful usage of a payment service providers. (For example: https://swissinvest.trade/legal/#/ or https://fxplace.trade/legal/#/ )

Finex Ltd. is nothing to do with these companies. They fraudulently use our name and license to deceive their potential clients that they have the appropriate permits to provide investment services.

Please be cautious! The actual contact data, bank accounts for clients funds and licensed websites of Finex LTD are published on https://www.finex.bg as well as in the e-register of the Bulgarian regulator FSC.

For inquiries and signals please, use the contacts, available on: https://www.finex.bg/contacts/