Finex предлага широк спектър от инвестиционни услуги, които са подходящи за индивидуални и корпоративни клиенти. Основният принцип, който е водещ в обслужването от страна на екипа е индивидуалният подход към инвестициите на клиентите, прозрачността при изпълнение на клиентските нареждания и изграждане на дългосрочни партньорски отношения.

Дългият професионален опит на екипа в различните инвестиционни сфери, между които търговия на международните финансови пазари, управление на инвестиционни портфейли и сделки по вливания и придобивания позволяват покриването на цялостно обслужване и консултации според нуждите на клиентите.

Корпоративни клиенти

Корпоративните клиенти имат възможност да ползват услугите на Finex в качеството му на инвестиционен посредник по отношение на следните инвестиционни операции:

Индивидуални клиенти

Ние вярваме, че клиентите които ползват нашите услуги ще получат качествено, модерно и отговорно обслужване съобразено с техните потребности и финансови цели. За индивидуалните клиенти, предлагаме следните услуги:
  1. Вливания и придобивания, преструктуриране
  2. Съхранение на финансови активи
  3. Хеджиране и управление на ликвидност
  4. Финансиране чрез облигационни емисии
  5. Брокерски операции с валута и акции
  • Управление на индивидуален портфейл
  • Търговия на БФБ
  • Търговия на чуждестранни борси
  • Съхранение на ценни книжа и парични средства
  • Инвестиционни консултации